Khỏe mạnh Người trong lành Mạnh Môi trường

Nhiệm Vụ Tuyên Bố

Bảo vệ và cho lên chức sức khỏe, an toàn và môi trường của những công dân của Harford Hạt qua cộng đồng thẩm định, giáo dục, cộng tác, và đảm bảo của dịch vụ.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator