Những Người khỏe mạnh trong một Môi trường Lành mạnh

HCHD Nhiệm vụ và tầm Nhìn

Nhiệm vụ: Để bảo vệ và cải thiện sức khỏe, an toàn và môi trường của những cư dân của Harford County qua sức khỏe cộng đánh giá, giáo dục, cộng tác, và sự bảo đảm của dịch vụ.

Tầm nhìn: Để làm cho Quận Harford lành mạnh cộng đồng Maryland

Translated by Yandex.Translate and Global Translator