Khỏe mạnh Người trong lành Mạnh Môi trường

Chúng ta Accredited!

Accrediation Logo

Cái Harford Hạt sức Khỏe Bộ(HCHD) nhận được thông báo nào 4 tháng ba, 2015, đó là đã trở thành một accredited sức khỏe bộ bởi sức Khỏe Cộng đồng Accreditation Tàu (PHAB). Harford Hạt bây giờ là một trong bốn accredited sức khỏe bộ phận ở Bang này. Harford Hạt gia nhập Frederick và vì Worcester counties đó học của họ accreditation vào tháng mười hai, cùng với Allegany Hạt đó cũng là bao gồm trong công việc gần đây nhất danh sách những nhận accreditation. Chỉ 67 sức khỏe cộng đồng bộ phận đã accredited bởi PHAB ra khỏi đó 3.000 người bang, trung thành thuộc địa và sức khỏe cộng đồng phủ khắp vùng này.

Cái này nghĩa là sao?

Bởi đạt được accreditation, có nghĩa là HCHD là dành cho hành cải thiện và bảo vệ sức khỏe của các cộng đồng. Cái HCHD là vinh dự được nhận diện cho hứa với chất lượng và trình diễn trong khi giao trạng sức khỏe cộng đồng sự phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Anh nên biết rằng chất lượng của quan tâm khi HCHD cung cấp cho khách hàng của họ là căn bản của sự tồn tại của họ và HCHD là dành để bảo vệ và thăng chức cho sức khỏe của hội đồng, ... ... chúng ta phục vụ.

Nhấn để đọc đầy đủ thông báo.

Nhấn để đọc FAQ là

Điều là sức Khoẻ Cộng đồng Bộ Accreditation?

Ai evaluates sức khỏe bộ phận cho accreditation?

Translated by Yandex.Translate and Global Translator